ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก
การขอรับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศ
(ตามเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ผู้เสียชีวิตได้รับสูงสุด)

โกศ
# โกศโถตั้งประดับ
หมายเหตุ หีบศพ เจ้าภาพดำเนินการเอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย


วันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
(ไม่ได้โปรดเกล้าฯ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จำนวน 3 คืน และนิมนต์พระจากวัดพระศรีฯ)

เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังดำเนินการจำนวน ดังนี้
1. ราชูปโภค (มัดตราสังข์)                        จำนวน    15   คน
2. สนมพลเรือน (โกศ)                               จำนวน    15  คน
3. เครื่องสูง (ปี่, กลองชนะ, แตร, ฉัตร)      จำนวน    15   คน
4. วรอาสน์ (ฉาก)                                      จำนวน      8  คน
5. เจ้าหน้าที่เชิญน้ำหลวงอาบศพ              จำนวน      3  คน

วันพระราชทานเพลิง
1. ราชูปโภค (มัดตราสังข์)                         จำนวน    15  คน
2. สนมพลเรือน (โกศ)                               จำนวน    15  คน
3. เครื่องสูง (ปี่, กลองชนะ, แตร, ฉัตร)       จำนวน    15  คน
4. เจ้าหน้าที่เชิญไฟพระราชทาน                จำนวน      3  คน

ค่าใช้จ่ายในวันพระราชทานเพลิงศพ (โกศ)
1. หยวกแทงลายเครื่องสดแต่งจิตกาธาน                               1,000 บาท
2. ดอกไม้แผงลายเครื่องสดแต่งจิตกาธาน                             1,500 บาท
3. ค่าจ้างคนหามเสลี่ยงเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ 8 คน            1,200 บาท
(ในกรณีที่ไท่ใช้รถยนต์แห่เวียนเมรุ)
4. ค่าจ้างคนหามเสลี่ยงพระนำศพแห่เวียนเมรุ 4 คน                  600 บาท
(ในกรณีที่ไม่ใช้รถยนต์แห่เวียนเมรุ)                 
5. ค่าเครื่องสุกำศพ                                                                    500 บาท
                                                               รวม                          4,800 บาท

หลักฐานในการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติยศ

1. บัตรประจำตัวข้าราชการผู้เสียชีวิต
2. ใบมรณบัตร
3. ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
4. บัตรประจำตัวของทายาทของผู้เสียชีวิต
5. ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้เสียชีวิต
6. ในกรณีที่ทายาทสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุล ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย
หมายเหตุ ทั้งนี้ต้องนำเอกสารทั้งต้นฉบับและสำเนาแนบมาพร้อมกัน


สำหรับเจ้าหน้าที่
Username:
Password: