ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก
การขอรับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศ
(ตามเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ผู้เสียชีวิตได้รับสูงสุด)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย


วันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังดำเนินการจำนวนดังนี้

1.  สนมพลเรือน                                     จำนวน   15  คน
2.  เจ้าหน้าที่เชิญน้ำหลวงอาบศพ           จำนวน    3  คน

วันพระราชทานเพลิง

1.  สนมพลเรือน                                      จำนวน   15  คน
2.  เจ้าหน้าที่เชิญไฟพระราชทาน            จำนวน     3  คน

หลักฐานในการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติยศ
1. บัตรประจำตัวข้าราชการผู้เสียชีวิต
2. ใบมรณบัตร
3. ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
4. บัตรประจำตัวของทายาทของผู้เสียชีวิต
5. ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้เสียชีวิต
6. ในกรณีที่ทายาทสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุล ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย
หมายเหตุ ทั้งนี้ต้องนำเอกสารทั้งต้นฉบับและสำเนาแนบมาพร้อมกัน


สำหรับเจ้าหน้าที่
Username:
Password: