ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว
ศาลาทักษิณาประดิษฐ
บุคคลทั่วไป วันละ ๘,๐๐๐.- บาท
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) วันละ ๖,๐๐๐.- บาท
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) วันละ ๓,๐๐๐.- บาท
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.  วันละ ๒,๔๐๐.- บาท
ศาลา ๑, ศาลา ๑๓
บุคคลทั่วไป วันละ ๓,๕๐๐.- บาท
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) วันละ ๒,๐๐๐.- บาท
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) วันละ ๑,๕๐๐.- บาท
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.  วันละ ๑,๒๐๐.- บาท
ศาลาปรับอากาศ
ศาลา ๒, ๓, ๔, ๕,๖,๗, ๑๐, ๑๒,๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗
บุคคลทั่วไป วันละ ๓,๐๐๐.- บาท
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) วันละ ๑.๕๐๐.- บาท
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) วันละ ๑,๐๐๐.- บาท
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.  วันละ ๙๐๐.- บาท
ศาลาทั่วไปไม่ปรับอากาศ
ศาลา  ๘, ๙, ๑๑    
บุคคลทั่วไป วันละ ๒,๕๐๐.- บาท
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) วันละ ๑,๐๐๐.- บาท
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) วันละ ๗๐๐.- บาท
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.  วันละ ๕๐๐.- บาท
ค่าบำรุงเมรุ
บุคคลทั่วไป   ๔,๐๐๐.- บาท
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ)   ๒,๕๐๐.- บาท
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ)   ๒,๓๐๐.- บาท
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.    ๒,๐๐๐.- บาท
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า (วันเผา)
ศาลาทักษิณาประดิษฐ (เมรุ ๑)    
เปิดรับแขกทั้งสองด้าน    ๒,๐๐๐.- บาท
เปิดรับแขกด้านเดียว   ๑,๐๐๐.- บาท
ศาลา ๑ (เมรุ ๒)   ๕๐๐.- บาท
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำศาลา
เจ้าหน้าที่ประจำศาลา จำนวน ๒ คน คนละ ๒๒๐.-บาท/วัน
ศาลาทักษิณาประดิษฐ จำนวน ๔ คน คนละ ๒๒๐.-บาท/วัน
ศาลา ๑ จำนวน ๓ คน คนละ ๒๒๐.-บาท/วัน  
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่รับศพ จำนวน ๒ คน คนละ ๒๒๐ บาท
นิมนต์พระนำศพ ๑ รูป (เจ้าภาพถวายปัจจัยเอง)
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสุสาน จำนวน ๔ คน คนละ ๒๒๐.-บาท
(ในวันบรรจุศพและวันเชิญศพออก)  
 
ค่าบำรุงศาลา งานทำบุญเลี้ยงพระ/ทำสังฆทาน
ศาลาทักษิณาประดิษฐ (เปิดทั้งสองด้าน) ๒,๕๐๐.- บาท
ศาลาทักษิณาประดิษฐ (เปิดด้านเดียว) ๑,๕๐๐.- บาท
ศาลา ๑และศาลา ๑๓   ๑,๕๐๐.- บาท
ศาลาปรับอากาศทั่วไป   ๑,๐๐๐.- บาท
ศาลาทั่วไปไม่ปรับอากาศ ๕๐๐.- บาท
ค่าบำรุงการฝากศพที่สุสาน
บุคคลทั่วไป   ๒,๕๐๐.- บาท
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) ๑,๐๐๐.- บาท
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) ๗๐๐.- บาท
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.    ๕๐๐.- บาท
(บรรจุไว้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ราคา ๒,๕๐๐.-บาท ถ้าเกินต้องเสียเพิ่ม
ตามอัตราที่กำหนดทุก ๑๐๐ วัน และส่วนที่เกิน ๑๐๐ วัน ให้คิดเป็น
๑๐๐ วัน (บรรจุไว้ไม่เกิน ๓๖๕ วัน)  
ค่าบำรุงรถยนต์รับศพ
 -พื้นที่ รัศมี ๑๐ กม. (ภายในเขตบางเขน)
บุคคลทั่วไป   ๑,๐๐๐.- บาท
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) ๗๐๐.- บาท
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) ๕๐๐.- บาท
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.    ๔๐๐.- บาท
ค่าบำรุงรถยนต์รับศพ
 -พื้นที่ภายใน กทม.และปริมณฑล (ภายนอกเขตบางเขน)
บุคคลทั่วไป   ๑,๕๐๐.- บาท
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) ๑,๐๐๐.- บาท
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) ๖๐๐.- บาท
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.    ๕๐๐.- บาท
ค่าบำรุงรถยนต์รับศพ
 -พื้นที่ภายนอก กทม.และนอกปริมณฑล (ต่างจังหวัด)
บุคคลทั่วไป   คิดตามระยะทาง
ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) คิดตามระยะทาง
ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) คิดตามระยะทาง
สมาชิกฌาปนกิจ ทอ.    คิดตามระยะทาง
ระยะทาง ๕ กม.คิดน้ำมัน ๑ ลิตร  
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำวันเผา
ศาลาทักษิณาประดิษฐ จำนวน ๔ คน คนละ ๒๒๐.-บาท/วัน
 -เจ้าหน้าที่เมรุ ๑ จำนวน ๓ คน คนละ ๒๒๐.-บาท
ศาลา ๑ จำนวน ๓ คน คนละ ๒๒๐.-บาท/วัน
 -เจ้าหน้าที่เมรุ ๒ จำนวน ๓ คน คนละ ๒๒๐.-บาท
     
ค่าบำรุงของถวายพระ
ผ้าไตรเต็ม ไตรละ ๔๕๐.-บาท
ผ้าไตรแบ่ง ไตรละ ๒๕๐.-บาท
ผ้าสบง ผืนละ ๖๐.-บาท
ไทยธรรมชุดใหญ่ ชุดละ ๑๘๐.-บาท
ปิ่นโตพร้อมอาหาร เถาละ ๒๕๐.-บาท
ถังสังฆทาน ถังละ ๓๐๐.-บาท
ดอกไม้ถวายพระ กำละ ๒๕.-บาท
ค่าดอกไม้จันทน์
ช่อประธาน ช่อละ ๒๐.-บาท
กุหลาบดอกเดียว ร้อยละ ๑๕๐.-บาท
     
ค่าหีบศพ
 -หีบศพลายเทพนม ข้างในบุนวมราคาตั้งแต่ ๓,๔๕๐.-บาทขึ้นไป
  มีหีบลายต่างๆ ให้เลือก   ราคาตามแบบ
 -ค่าดอกไม้ประดับหน้าหีบศพ, เมรุ ราคาตามแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เครื่องสุกำศพ - ผ้าด้ายดิบ น้ำอบ สายสิญจน์ ธูประกำ  ๑๕๐.-บาท
ชุดรดน้ำศพ - พวงมาลัยคล้องมือ กลีบกุหลาบ ดอกมะลิ  ๑๕๐.-บาท
ชุดเก็บอัฐิ - พวงมาลัย กลีบกุหลาบ ดอกมะลิ  ๑๐๐.-บาท
ค่าบำรุงฌาปนสถาน ทอ.   ๑๐๐.-บาท
ค่าบำรุงของใช้   ๒๐๐.-บาท
ค่ากำจัดขยะ     ๔๐.-บาท
ค่าอาหารเซ่นศพมื้อละ     ๒๐.-บาท
ค่าอาหารเซ่นศพ (กรณีบรรจุศพที่สุสาน)
 -เดือนละ ๑,๒๐๐.-บาท (จำนวน ๒ มื้อ)  
 -เดือนละ ๑,๘๐๐.-บาท (จำนวน ๓ มื้อ)  
 -น้ำดื่มแบบถ้วย(๑ X ๔๘)    ลังละ   ๙๕.-บาท
 -น้ำแข็ง ถุงละ   ๕๐.-บาท
 -ผ้าแพร ผืนละ ๓๕๐.-บาท
 -ธูปใหญ่ ห่อละ    ๔๐.-บาท
 -ธูปเทียน วันแรก ๔๕.- บาท (ใช้ที่เครื่องทองน้อย)วันต่อไป ๓๐.-บาท
 -ดอกไม้และลูกดิน (ใช้ในพิธีบรรจุศพ) ราคาชุดละ ๔.-บาท
 -ลุ้งดิน   ๕๐๐.-บาท
 -โกศ   ราคาตามแบบ
     
เวลารดน้ำศพ เริ่ม  ๑๖๐๐ น.
เวลาสวดพระอภิธรรมศพ เริ่ม  ๑๘๓๐ น.
เวลาพระราชทานเพลิงศพหรือประชุมเพลิง มี ๔ เวลา
๑. เวลา  ๑๓๐๐ น. ๒. เวลา  ๑๔๐๐ น.
๓. เวลา  ๑๖๐๐ น. ๔. เวลา  ๑๗๐๐ น.
(ฌาปนสถาน ทอ.และวัดในเขต กทม.งดประกอบพิธีเผาทุกวันศุกร์)
หมายเหตุ สมาชิกฌาปนกิจ ทอ. หมายถึง ผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิก
ฌาปนกิจ ทอ. เท่านั้น จึงจะได้ส่วนลด  
     
รายการอาหารว่าง
กาแฟ, โอวัลติน ไม่มีขนม ชุดละ ๑๓.-บาท
กาแฟ, โอวัลติน มีขนม ๒ อย่าง ชุดละ ๔๕.-บาท
ข้าวต้มกุ้ง, รวมมิตร ถ้วยละ ๓๐.-บาท
ข้าวต้มปลา, ไก่, หมู ถ้วยละ ๒๕.-บาท
กระเพาะปลาธรรมดา ถ้วยละ ๒๕.-บาท
กระเพาะปลาพิเศษ ถ้วยละ ๓๐.-บาท
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใส ถ้วยละ ๒๕.-บาท
เกาเหลาลูกชิ้นไก่, หมู, เนื้อ ถ้วยละ ๓๐.-บาท
เกี๊ยวน้ำ ถ้วยละ ๒๕.-บาท
มักกะโรนี ถ้วยละ ๒๕.-บาท
เกี๋ยมอี๊ ถ้วยละ ๓๐.-บาท
ก๋วยจั๋บน้ำข้น ถ้วยละ ๓๐.-บาท
ก๋วยจั๋บน้ำใส ถ้วยละ ๒๕.-บาท
ซุปไข่นกกระทา ถ้วยละ ๒๕.-บาท
อาหารธรรมดาอย่างละ ๓๐.-บาท
แกงเขียวหวานไก่, หมู ต้มจับฉ่าย แกงหมูเทโพ
แกงหอยแมงภู่ใส่สัปปะรด แกงส้มผักรวม แกงหน่อไม้ไก่, เนื้อ
ต้มจืดวุ้นเส้นหมูสับ แกงเลียง แกงหน่อไม้หมู
ผัดคะน้าปลาเค็ม, หมูกรอบ แกงป่า ต้มยำกระดูกหมู
ต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับ แกงปลาดุก ผัดผักบุ้งไฟแดง
ต้มจืดกระดูกหมูใส่ผักกาดดอง ปลานิลทอดกรอบ ผัดผักกระเฉดไฟแดง
ผัดผักรวมมิตร กุ้ง, หมู ต้มข่าไก่  
ไข่เจียวธรรมดา, ไข่เจียวหมูสับ ต้มข่าขาหมู  
อาหารพิเศษอย่างละ ๔๕.-บาท
แกงส้มแป๊ะซะปลาช่อน ทอดมัน ลาบหมู
ต้มจืดเยื่อไผ่ใส่กระดูกหมูอ่อน ฉู่ฉี่ปลา ยำหมูยอ
หมูทอดกระเทียมพริกไทย ผัดเผ็ดปลาไหล น้ำตกหมู, เนื้อ
แกงเผ็ดเป็ดย่าง ผัดเนื้อน้ำมันหอย ส้มตำ
ผัดพริกปลาดุกทอดกรอบ ต้มยำกุ้ง ต้มยำปลากรอบ
แกงมัสมั่นไก่, เนื้อ พะแนงไก่, หมู, เนื้อ, ปลาดุก
ปลากระพงทอดราดพริก, หรือราดเต้าเจี้ยว แกงเขียวหวานเนื้อ
ต้มยำปลาช่อนใส่เห็ดฟาง, หรือเห็ดนางฟ้า  
น้ำพริก
น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ผักจิ้ม ปลาร้าทรงเครื่อง น้ำพริกปลาร้า
ปลาร้าหลน        น้ำพริกลงเรือ เต้าเจี้ยวหลน น้ำพริกตาแดง
ขนมหวาน
กล้วยบวชชี         รวมมิตร สาคูข้าวโพด เต้าส่วน
แตงไทยน้ำกะทิ     ลอดช่อง ข้าวเหนียวถั่วดำ ฟักทองแกงบวช
อาหารถวายพระ
อาหารเฉพาะพระไม่เจาะจงอาหาร ๒,๐๐๐.-บาท (อาหารไม่เกิน ๔ อย่าง)
น้ำดื่มประเภทต้มใส่หม้อ ราคาหม้อละ ๓๐๐.-บาท
น้ำลำไย น้ำเก๊กฮวย น้ำมะตูม
น้ำกระเจี๊ยบ และน้ำต่างๆ  
     
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username:
Password: