ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว

ถาม - ตอบ
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ

ถาม : สมาชิกสมทบคือใครบ้าง?
ตอบ : ในตอนนี้ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกได้นอกจากเจ้าตัวข้าราชการ ลูกจ้าง พนักวงานราชการ และอื่นๆตามที่ระบุในระเบียบ สมาชิกสมทบคือ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดาตัวเองและคู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาตัวเองและคู่สมร

ถาม : อายุของผู้สมัครเท่าไร?
ตอบ : ตัวเอง และคู่สมรส ไม่เกิน 45 ปี โดยนับจากปีเกิด
บิดา-มารดาของตัวเองและคู่สมรส ไม่เกิน55 ปี โดยนับจากปีเกิด
บุตร อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ 40 ปี

ถาม : การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพปัจจุบันจ่ายให้ทายาทสมาชิกอย่างไร สามารถจ่ายภายในงวดเดียวได้หรือไม่ ?
ตอบ : การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ จะจ่ายให้กับทายาทสมาชิกเท่าที่เก็บจากสมาชิกได้จริง โดยจำนวนเงินที่จะได้รับเท่ากับจำนวนสมาชิกที่เรียกเก็บได้ X อัตราสงเคราะห์ศพ (๒ บาท) โดยเมื่อทายาทสมาชิกมาแจ้งสมาชิกเสียชีวิต การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. จะสำรองเงินจ่ายให้กับสมาชิกในวันที่แจ้งขอรับเงินสงเคราะห์ จำนวน  ๙๕,๐๐๐.-บาท และออกประกาศเรียกเก็บเงินต่อสมาชิกในเดือนถัดไป โดยปกติในเดือนแรกจะเก็บเงินสงเคราะห์ศพได้เพียง ๙๐ % จะมีสมาชิกบางส่วนยังไม่สามารถเก็บได้ซึ่งจะเรียกเก็บในเดือนถัด ๆ ไป อีก ๓ เดือนทั้งนี้เพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ศพจากสมาชิกให้มากที่สุด (ปัจจุบันสามารถเรียกเก็บเงินสมาชิกได้ถึง ๙๘ % ของสมาชิกที่มีอยู่) เพราะสมาชิกจะค้างชำระเงินสงเคราะห์ศพได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยจะจ่ายเงินงวดที่ ๒ หลังจากสมาชิกติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ ๕ เดือน ซึ่งในเงินงวดที่ ๒ ทายาทสมาชิกจะได้รับเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บได้หักเงินที่ ทอ. สำรองจ่ายให้และค่าดำเนินการ ๔ % โดยปัจจุบันจะได้รับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทเศษ 

ถาม : การขอรับเงินสงเคราะห์ศพสามารถขอรับ ณ กองบินต่างจังหวัดได้หรือไม่ และขั้นตอนหลักฐานที่ต้องการขอรับเงินสงเคราะห์ศพต้องใช้หลักฐานใดบ้าง?
ตอบ : การรับเงินสงเคราะห์ศพปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ ณ กองสงเคราะห์ สก.ทอ.(ดอนเมือง) ทายาทสมาชิกสามารถติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ ณ แผนกสวัสดิการของกองบินต่างจังหวัดได้ทุกแห่ง สำหรับหลักฐานที่ทายาทต้องเตรียมมารับเงินสงเคราะห์ ได้แก่
        ๑. ใบมรณบัตร (ฉบับจริง) หรือเอกสารของทางราชการที่แสดงว่าสมาชิกถึงแก่ความตายพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
        ๒. ทะเบียนบ้านของทายาท/ผู้จัดการศพผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
        ๓. บัตรประจำตัว (ประชาชน,ข้าราชการ) ของทายาท/ผู้จัดการศพผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
         หลักฐานเพิ่มเติม
        ๑. ใบเปลี่ยนชื่อ, คำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้าเกี่ยวข้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง)
        ๒. ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้าเกี่ยวข้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง)
        ๓. หนังสือรับรองจากอำเภอ/หนังสือรับรองของหน่วยต้นสังกัด (ถ้าเกี่ยวข้อง)
        ๔. สมุดบัญชีธนาคาร/บัตรทายาท/ผู้จัดการศพผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
       หากหลักฐานถูกต้องครบถ้วน กรณีติดต่อที่ดอนเมืองจะใช้เวลาทำเรื่องไม่เกิน ๑๕ นาทีจะได้รับเงินที่ ทอ. สำรองจ่ายจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท ในวันนั้นทันที แต่หากติดต่อขอรับ ณ กองบินต่างจังหวัด การฌาปนกิจ-สงเคราะห์ ทอ. จะโอนเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีทายาทในวันรุ่งขึ้น และเงินสงเคราะห์ในส่วนที่เหลือจะโอนให้แก่ทายาทพร้อมรายละเอียดการจ่ายเงินให้แก่ทายาทต่อไป โดยทายาทไม่ต้องมาติดต่อการฌาปนกิจ-สงเคราะห์อีกครั้ง 

ถาม : สมาชิกสามารถนำบุตรมาสมัครเป็นสมาชิกได้หรือไม่ และการรับสมัครสมาชิกปัจจุบันมีต้องคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? 
ตอบ : สมาชิกสามารถนำบุตรหรือบุคคลในครอบครัวมาสมัครเป็นสมาชิกได้ ตามหลักเกณฑ์ที่การฌาปนกิจ-สงเคราะห์กำหนด โดยบุคคลที่จะสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 ๑. ข้าราชการ,ลูกจ้าง (ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว), พนักงานในสังกัด ทอ.,พนักงานราชการ   ในส่วน ทอ. ทหารกองประจำการ,นักเรียนทหาร,ผู้มียศทหารอากาศประจำการและนอกประจำการ,    บุคคลในครอบครัวประกอบด้วยคู่สมรส,บิดา มารดาผู้ให้กำเนิด,บิดามารดาผู้ให้กำเนิดคู่สมรส และบุตร
 ๒. ข้าราชการ,ลูกจ้าง,ทหารกองประจำการ,นักเรียนทหาร.ผู้มียศทหารอากาศและคู่สมรส อายุ  ไม่เกิด 45 ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์
 ๓. บิดามารดาผู้ให้กำเนิดและบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคู่สมรสอายุไม่เกิน 55 ปีโดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์
 ๔. บุตรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแก่ไม่เกิน 40 ปี โดยนับปี พ.ศ. เกิดเป็นเกณฑ์

ถาม : อยากทราบว่า จะเปลี่ยนผู้รับเงินฌาปนกิจ ต้องไปทำที่ไหนได้ หรือทำที่หน่วยก็ได้ ?
ตอบ : สมาชิกต้องมาทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ถ้าอยู่ในที่ตั้งเขต กทม. สามารถติดต่อได้ที่       แผนกฌาปนกิจ กองสงเคราะห์ สก.ทอ. (หลังอาคารหอประชุม ทอ. ๘๐ ปี) ส่วนสมาชิกที่อยู่ตามต่างจังหวัดนั้น สามารถไปเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับเงินได้ที่ แผนกสวัสดิการของกองบินต่าง ๆ ได้ 

ถาม : ข้าราชการที่หย่าร้างกันแล้วแต่ยังส่งเงินค่าฌาปนกิจในส่วนของภรรยา ยังถือว่าข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิรับเงินค่าฌาปนกิจในส่วนของภรรยาหรือไม่
ตอบ : ขอชี้แจงว่า การส่งเงินเป็นเพียงการช่วยรักษาสิทธิไม่ให้ขาดจากสถานภาพการเป็นสมาชิก ส่วนจะมีสิทธิในเงินสงเคราะห์หรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกที่ระบุไว้ในใบสมัครว่าได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ใด

ถาม : อยากทราบว่าการจะเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ (ทายาท) นั้น สมาชิกไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง แต่เจ้าหน้าที่ทำโดยพละการได้หรือไม่ แล้วอย่างนี้จะให้มั่นใจได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม่ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกัน?
ตอบ : เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยที่สมาชิกไม่ได้แจ้งความประสงค์ เนื่องจากต้องมีหลักฐานพร้อมลายเซ็นต์ของสมาชิก ประกอบการดำเนินเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงทายาทด้วย

ถาม : อยากทราบว่ากรณีลูกชายรับราชการทหารของ ทอ. ๓ คน จะสามารถนำพ่อแม่เข้าเป็นสมาชิกได้ทั้ง ๓ คนหรือไม่?
ตอบ : ไม่สามารถนำพ่อแม่เข้าเป็นสมาชิกได้ทั้ง ๓ คน แต่ให้ลูกคนใดคนหนึ่งนำมาสมัครได้เพียง ๑ คน

ถาม : อยากทราบว่าการจะนำบิดามารดาคู่สมรสเข้าสมัครสมาชิก โดยที่ภรรยายังไม่ได้เข้า โดยจะนำเข้าพร้อมกัน ๓ คน วันเดียวกันได้ไหม หรือต้องสมัครให้ภรรยาก่อน เข้าพร้อมกันได้ไหม?
ตอบ : สามารถนำเข้าพร้อมกันได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการรับสมัครสมาชิก

ถาม : ทราบว่าปัจจุบันมีการถอนสภาพสมาชิกชั่วคราว  หากสมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราวจะขอคืนสภาพสมาชิกต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ : ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙ สมาชิกถูกถอนสภาพหากประสงค์จะขอคืนสภาพ จะต้องขาดสมาชิกภาพไม่เกิน ๕ ปี และจะต้องชำระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตั้งแต่วันที่ค้างชำระจนถึงปัจจุบัน ในวันที่รายงานขอคืนสภาพ โดยสมาชิกจะต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสงเคราะห์ สก.ทอ. เท่านั้น

ถาม : หากใบต้อนรับสูญหาย จะมีผลอย่างไรหรือไม่ จะขอทำใหม่ได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ : ไม่มีผล เพราะใบแทนใบใหม่ที่ออกให้เป็นการออกแทนใบเก่าที่เสียหาย หลักฐานในการสมัคร ครั้งแรกยังคงอยู่ที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ใบที่ออกให้เป็นเพียงใบแทนแสดงการยืนยันการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ให้แก่สมาชิกเท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอทำใหม่ได้ที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

ถาม : ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าทายาทผู้รับเงินเป็นใคร เพราะบางคนทำตอนจบมาใหม่ยังไม่แต่งงาน จนล่วงเลยเป็น ๑๐ ๆ ปีจำไม่ได้ว่าใครเป็นทายาท ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ทำเป็นช่องสอบถาม พิมพ์เจ้าตัวแล้วชื่อทายาทขึ้นมาจะได้ไหม?
ตอบ : สมาชิกต้องติดสอบถามด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. 

ถาม : กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์ เสียชีวิตไปก่อน หรือเสียชีวิตพร้อมกันกับสมาชิก จะทำอย่างไร?
ตอบ : กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครเสียชีวิตไปก่อน สมาชิกควรไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงใหม่โดยเร็ว  โดยสมาชิกต้องไปดำเนินการเอง
 กรณีสมาชิกเสียชีวิต พร้อมกับผู้รับเงินสงเคราะห์  การฌาปนกิจสงเคราะห์จะทำหนังสือให้สมาชิกนำหนังสือไปถึงอำเภอหรือเขต ตามภูมิลำเนาสมาชิก เพื่อสอบทายาทสมาชิก  โดยตามระเบียบ กฌ.ทอ. ข้อ ๒๙ และ ๒๙.๑   จะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามลำดับดังนี้
   ๑. สามีหรือภรรยาของสมาชิก (สำเนาสมรสแนบด้วย)
   ๒.  บุตรของสมาชิก
   ๓.  บิดา มาดาของสมาชิก
   ๔.  ผู้อยู่ในอุปการะและผู้อุปการะของสมาชิก ซึ่งต้องอยู่ในความเห็นชองของคณะกรรมการ      

ถาม : เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ อยากให้มีการเหมาจ่ายเงินรวดเดียวเลย จะต้องทำอย่างไร ?
ตอบ : ปัจจุบันการเหมาจ่ายไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะขัดต่อ พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ที่กำหนดให้สมาชิกต้องจ่ายเงินสงเคราะห์เท่าจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือน

ถาม : จะมีการส่งข้อมูลสมาชิกให้ทราบ ในแต่ละเดือนโดยส่งผ่านทาง จดหมายให้ทราบได้หรือไม่?
ตอบ : ที่ผ่านมาทางเราได้ทำการแจ้งยอดการหักผ่านบัญชีธนาคารทุก ๆ  ๖ เดือนแต่สมาชิกในสังกัดไม่มีการแจ้งให้ทราบ แต่ในอนาคตเนื่องจาก คณก.กฌ.ทอ. ได้มีมติให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และส่งข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงข้อสงสัย พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการหักเงินพร้อมใบเสร็จการหักเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกทราบทุก ๆ ๓ เดือน

ถาม : หากสมาชิกได้ปรับโอนย้ายไปรับราชการนอก ทอ. คือองค์การบริหารส่วนตำบล มีข้อซักถามเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพสมาชิกว่าจะสามารถรักษาสถานภาพสมาชิกต่อได้หรือไม่ถ้าถ้าได้จะต้องดำเนินการอย่างไร ? 
ตอบ : เมื่อสมาชิกย้ายไปนอกสังกัด ทอ. ต้องนำคำสั่งย้าย พร้อมสำเนาบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร มาติดต่อเป็นสมาชิกนอกสังกัดที่แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ สก.ทอ. 

ถาม : การหักเงิน ๔ % เปอร์เซ็นต์ จากเงินสงเคราะห์ศพหมายถึงอะไร และหักไปเพื่ออะไร ?
ตอบ : การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. หักเงินไว้ ๔ % เป็นการดำเนินการซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ที่ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกแห่งสามารถหักเงินไว้เป็นค่าดำเนินการของกิจการ กฌ.ทอ. ได้แต่ต้องไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเงินที่หักไว้เป็นรายได้ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ปัจจุบันจะได้รับประมาณปีละ ๓.๕ ล้านบาท  โดยจะนำมาใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนค่าจ้างให้แก่พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. (ประมาณปีละ ๒ ล้านบาท) ส่วนอื่นจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงาน ค่าพัสดุอุปกรณ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อกับสมาชิก และค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลการจัดเก็บเงินให้แก่สมาชิก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณปีละ ๔ ล้านบาท

ถาม : อยากสอบถามเรื่องการหักเงินค่าบำรุงสมาชิก คือไม่อยากให้มีเฉพาะธนาคารทหารไทยเท่านั้น( บางอำเภอก็ไม่มีสาขา ในกรณีของผมนี้ คุณพ่อเสีย ก็เลยจะส่งค่าบำรุงให้กับคุณแม่และน้อง ปัจจุบันส่งทางธนาณัติ ) ควรจะมีธนาคารกรุงไทยด้วย เพราะว่ามีสาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ครอบครัว ขอบคุณครับ?
ตอบ : การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อ ธ.กรุงไทยแล้ว ปรากฎว่าทางธนาคารแจ้งว่าหากให้ธนาคารดำเนินการให้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  พิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้สมาชิกเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งในโอกาสหน้าหากสามารถตกลงกับทางธนาคารอื่นๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
 สมาชิกท่านมีข้อเสนอแนะหรือสงสัยซัก – ถาม สามารถติดต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ได้ที่โทร.๐๒ ๕๓๔ ๓๘๑๕, ๑๖ หรือ

****************************************


สำหรับเจ้าหน้าที่
Username:
Password: