- การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ -25/01/2563 รายชื่อศพเผาประจำวัน -    นาง นิตยา สุบรรณ ณ อยุธยา  ณ เมรุ 1  เวลา 14:00      นาง ปิยะสุดา สุวรรณชื่น  ณ เมรุ 1  เวลา 16:00      นาย กมล ตันติเฉลิม  ณ เมรุ 1  เวลา 17:00      นาย ทรงสวัสดิ์ ไวชมภู  ณ เมรุ 2  เวลา 14:00      พล.อ.ต.สมศักดิ์ ล้วนวิเชียร  ณ เมรุ 2  เวลา 16:00      ทพ.ญ.จิราพร จารุจินดา  ณ เมรุ 2  เวลา 17:00     **การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ**