- การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ -22/10/2561 รายชื่อศพเผาประจำวัน -    พล.อ.ต.อนันต์ เพ็ชร์น้อย  ณ เมรุ 1  เวลา 16:00      นางเสาวนีย์ นิสสัยซื่อ  ณ เมรุ 2  เวลา 14:00      พ.อ.(พ)เฉลิม เอื้อพิทักษ์  ณ เมรุ 2  เวลา 16:00     **การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ**