รายชื่อศพเผาประจำวัน

วันที่ 21/11/2562
ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
ร.ต.จำลอง วัฒนะกุลเมรุ 117:00
นางสำลี นิลประดับเมรุ 217:00
น.ส.สุทธินันท์ ล้อเรืองสินอื่นๆ13:00