รายชื่อศพเผาประจำวัน

วันที่ 21/01/2561
ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
นายอภิชาติ แสงเพ็ชรเมรุ 114:00
นางสุดใจ อิทธิไมย์ยะเมรุ 116:00
นายเดชา สัมฤทธิ์เมรุ 117:00
นางสุทิน วายุภาพเมรุ 214:00
นายสว่าง ฉัตรพงศานนท์เมรุ 217:00