รายชื่อศพเผาประจำวัน

วันที่ 22/10/2561
ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
พล.อ.ต.อนันต์ เพ็ชร์น้อยเมรุ 116:00
นางเสาวนีย์ นิสสัยซื่อเมรุ 214:00
พ.อ.(พ)เฉลิม เอื้อพิทักษ์เมรุ 216:00