ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลาทักษิณาประดิษฐไม่ว่างพล.อ.ธนภัทร นาคชัยยะคลิกเพื่อดูกำหนดการ
2ศาลา ๑ว่าง 
3ศาลา ๒ไม่ว่างนางสันทนา อัมพุชคลิกเพื่อดูกำหนดการ
4ศาลา ๓ว่าง 
5ศาลา ๔ว่าง 
6ศาลา ๕ว่าง 
7ศาลา ๖ว่าง 
8ศาลา ๗ไม่ว่างนางเสาวนีย์ นิสสัยซื่อคลิกเพื่อดูกำหนดการ
9ศาลา ๘ว่าง 
10ศาลา ๙ไม่ว่างนางทับทิม สายพัฒนะคลิกเพื่อดูกำหนดการ
11ศาลา ๑๐ว่าง 
12ศาลา ๑๑ว่าง 
13ศาลา ๑๒ไม่ว่างนางปราณี สาลีคลิกเพื่อดูกำหนดการ
14ศาลา ๑๓ไม่ว่างพ.อ.(พ)เฉลิม เอื้อพิทักษ์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
15ศาลา ๑๔ว่าง 
16ศาลา ๑๕ไม่ว่างนายบูรณพงษ์ ณ ถลางคลิกเพื่อดูกำหนดการ
17ศาลา ๑๖ไม่ว่างพล.อ.ต.อนันต์ เพ็ชร์น้อยคลิกเพื่อดูกำหนดการ
18ศาลา ๑๗ไม่ว่างน.อ.ถาวร สวัสดิภาพคลิกเพื่อดูกำหนดการ
19ศาลา ๑๘ไม่ว่างพล.อ.ธนภัทร นาคชัยยะคลิกเพื่อดูกำหนดการ