ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง 
2ศาลา ๑ว่าง 
3ศาลา ๒ไม่ว่างนายไพโรจน์ แพแจ่มคลิกเพื่อดูกำหนดการ
4ศาลา ๓ไม่ว่างพล.อ.ต.หญิง สุภาวดี โหมาศวินคลิกเพื่อดูกำหนดการ
5ศาลา ๔ไม่ว่างนางเพทาย จุลานนท์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
6ศาลา ๕ไม่ว่างนางนงลักษณ์ รุ่งวิทยานุวัฒน์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
7ศาลา ๖ไม่ว่างนางสำลี นิลประดับคลิกเพื่อดูกำหนดการ
8ศาลา ๗ไม่ว่างปิดปรับปรุงคลิกเพื่อดูกำหนดการ
9ศาลา ๘ว่าง 
10ศาลา ๙ไม่ว่างนางจินตนา สุขทวีคลิกเพื่อดูกำหนดการ
11ศาลา ๑๐ไม่ว่างนางวีรลักษณ์ เพ็ญสุวรรณคลิกเพื่อดูกำหนดการ
12ศาลา ๑๑ไม่ว่างร.ต.อ.สุเมธ แตงปั้นคลิกเพื่อดูกำหนดการ
13ศาลา ๑๒ว่าง 
14ศาลา ๑๓ไม่ว่างร.ต.จำลอง วัฒนะกุลคลิกเพื่อดูกำหนดการ
15ศาลา ๑๔ไม่ว่างศ.พล.อ.ท.ดร.ผวน สมปรีดาคลิกเพื่อดูกำหนดการ
16ศาลา ๑๕ว่าง 
17ศาลา ๑๖ว่าง 
18ศาลา ๑๗ว่าง 
19ศาลา ๑๘ว่าง