ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง 
2ศาลา ๑ว่าง 
3ศาลา ๒ว่าง 
4ศาลา ๓ไม่ว่างพ.อ.ประจวบ ภู่ระย้าคลิกเพื่อดูกำหนดการ
5ศาลา ๔ไม่ว่างนางวิยะดา รัตโนภาสคลิกเพื่อดูกำหนดการ
6ศาลา ๕ว่าง 
7ศาลา ๖ว่าง 
8ศาลา ๗ไม่ว่างพ.ต.อ.วิรัตน์ เขมจรัสคลิกเพื่อดูกำหนดการ
9ศาลา ๘ไม่ว่างนางอุไร จิตต์ธุรารักษ์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
10ศาลา ๙ไม่ว่างน.ส.รัชนี ขำป่านคลิกเพื่อดูกำหนดการ
11ศาลา ๑๐ว่าง 
12ศาลา ๑๑ว่าง 
13ศาลา ๑๒ว่าง 
14ศาลา ๑๓ไม่ว่างนางประพินะ์ สิงคาลวณิชคลิกเพื่อดูกำหนดการ
15ศาลา ๑๔ว่าง 
16ศาลา ๑๕ว่าง 
17ศาลา ๑๖ว่าง 
18ศาลา ๑๗ไม่ว่างนายรรงค์ บุตรเจริญคลิกเพื่อดูกำหนดการ