ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง 
2ศาลา ๑ว่าง 
3ศาลา ๒ไม่ว่างนายนิพนะ์ ด่านวิวัฒน์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
4ศาลา ๓ว่าง 
5ศาลา ๔ไม่ว่างนายอภิชาติ แสงเพ็ชรคลิกเพื่อดูกำหนดการ
6ศาลา ๕ไม่ว่างพ.ต.อ. อรรณพ กรีเงินคลิกเพื่อดูกำหนดการ
7ศาลา ๖ไม่ว่างนายเดชา สัมฤทธิ์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
8ศาลา ๗ไม่ว่างนางแสวง ขำช่างคลิกเพื่อดูกำหนดการ
9ศาลา ๘ไม่ว่างนายวิชัย รตะพิพัฒน์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
10ศาลา ๙ไม่ว่างน.ส.แพรชมพู แก้วเกตุคลิกเพื่อดูกำหนดการ
11ศาลา ๑๐ว่าง 
12ศาลา ๑๑ไม่ว่างนางวิไล สังข์สุวรรณคลิกเพื่อดูกำหนดการ
13ศาลา ๑๒ว่าง 
14ศาลา ๑๓ไม่ว่างทพ.ทรงธรรม สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงคลิกเพื่อดูกำหนดการ
15ศาลา ๑๔ไม่ว่างนายสว่าง ฉัตรพงศานนท์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
16ศาลา ๑๕ไม่ว่างนายสุทัศน์ แสงสว่างคลิกเพื่อดูกำหนดการ
17ศาลา ๑๖ไม่ว่างนางสุทิน วายุภาพคลิกเพื่อดูกำหนดการ
18ศาลา ๑๗ไม่ว่างนางสุดใจ อิทธิไมย์ยะคลิกเพื่อดูกำหนดการ