ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง 
2ศาลา ๑ว่าง 
3ศาลา ๒ไม่ว่างนายสุรเดช นีละเสวีคลิกเพื่อดูกำหนดการ
4ศาลา ๓ไม่ว่างพ.อ.นพ. แสนย์ ศรีบุญคลิกเพื่อดูกำหนดการ
5ศาลา ๔ว่าง 
6ศาลา ๕ไม่ว่างพล.ต. นราชิต รัญเสวะคลิกเพื่อดูกำหนดการ
7ศาลา ๖ไม่ว่างนายสอาด แย้มเพชรคลิกเพื่อดูกำหนดการ
8ศาลา ๗ว่าง 
9ศาลา ๘ไม่ว่างนายทองหล่อ กุสลานนท์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
10ศาลา ๙ไม่ว่างนายบุญชู อัญชุลีคลิกเพื่อดูกำหนดการ
11ศาลา ๑๐ว่าง 
12ศาลา ๑๑ว่าง 
13ศาลา ๑๒ว่าง 
14ศาลา ๑๓ว่าง 
15ศาลา ๑๔ไม่ว่างนายเงิน กรไชยาคลิกเพื่อดูกำหนดการ
16ศาลา ๑๕ว่าง 
17ศาลา ๑๖ไม่ว่างพล.ท. นเรศน์ วงศ์สุวรรณคลิกเพื่อดูกำหนดการ
18ศาลา ๑๗ไม่ว่างพล.ท.นเรศน์ วงศ์สุวรรณคลิกเพื่อดูกำหนดการ