ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง 
2ศาลา ๑ว่าง 
3ศาลา ๒ว่าง 
4ศาลา ๓ไม่ว่างนายไสวรินทร์ วิเศษสมบัติคลิกเพื่อดูกำหนดการ
5ศาลา ๔ว่าง 
6ศาลา ๕ไม่ว่างนางประทุม พันธ์น้อยคลิกเพื่อดูกำหนดการ
7ศาลา ๖ไม่ว่างอ.เผด็จพัฒน์ พลับกระสงค์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
8ศาลา ๗ว่าง 
9ศาลา ๘ว่าง 
10ศาลา ๙ว่าง 
11ศาลา ๑๐ไม่ว่างนางจริน สุกกรีคลิกเพื่อดูกำหนดการ
12ศาลา ๑๑ไม่ว่างพ.ท.มานิตย์ เพ็ญโรจน์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
13ศาลา ๑๒ไม่ว่างนายพจนเวศน์ ชีรนรวนิชย์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
14ศาลา ๑๓ว่าง 
15ศาลา ๑๔ไม่ว่างนางสุภา โสตภิอำรุงคลิกเพื่อดูกำหนดการ
16ศาลา ๑๕ว่าง 
17ศาลา ๑๖ไม่ว่างนางมะ ปี๊บกลางคลิกเพื่อดูกำหนดการ
18ศาลา ๑๗ไม่ว่างร.อ.เชษฐา กมลเพ็ชร์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
19ศาลา ๑๘ว่าง