ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลาทักษิณาประดิษฐไม่ว่างพล.อ.ธนภัทร นาคชัยยะคลิกเพื่อดูกำหนดการ
2ศาลา ๒ไม่ว่างนางสันทนา อัมพุชคลิกเพื่อดูกำหนดการ
3ศาลา ๗ไม่ว่างนางเสาวนีย์ นิสสัยซื่อคลิกเพื่อดูกำหนดการ
4ศาลา ๙ไม่ว่างนางทับทิม สายพัฒนะคลิกเพื่อดูกำหนดการ
5ศาลา ๑๒ไม่ว่างนางปราณี สาลีคลิกเพื่อดูกำหนดการ
6ศาลา ๑๓ไม่ว่างพ.อ.(พ)เฉลิม เอื้อพิทักษ์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
7ศาลา ๑๕ไม่ว่างนายบูรณพงษ์ ณ ถลางคลิกเพื่อดูกำหนดการ
8ศาลา ๑๖ไม่ว่างพล.อ.ต.อนันต์ เพ็ชร์น้อยคลิกเพื่อดูกำหนดการ
9ศาลา ๑๗ไม่ว่างน.อ.ถาวร สวัสดิภาพคลิกเพื่อดูกำหนดการ
10ศาลา ๑๘ไม่ว่างพล.อ.ธนภัทร นาคชัยยะคลิกเพื่อดูกำหนดการ