ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลา ๒ไม่ว่างนายสุรเดช นีละเสวีคลิกเพื่อดูกำหนดการ
2ศาลา ๓ไม่ว่างพ.อ.นพ. แสนย์ ศรีบุญคลิกเพื่อดูกำหนดการ
3ศาลา ๕ไม่ว่างพล.ต. นราชิต รัญเสวะคลิกเพื่อดูกำหนดการ
4ศาลา ๖ไม่ว่างนายสอาด แย้มเพชรคลิกเพื่อดูกำหนดการ
5ศาลา ๘ไม่ว่างนายทองหล่อ กุสลานนท์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
6ศาลา ๙ไม่ว่างนายบุญชู อัญชุลีคลิกเพื่อดูกำหนดการ
7ศาลา ๑๔ไม่ว่างนายเงิน กรไชยาคลิกเพื่อดูกำหนดการ
8ศาลา ๑๖ไม่ว่างพล.ท. นเรศน์ วงศ์สุวรรณคลิกเพื่อดูกำหนดการ
9ศาลา ๑๗ไม่ว่างพล.ท.นเรศน์ วงศ์สุวรรณคลิกเพื่อดูกำหนดการ