ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลา ๒ไม่ว่างนายนิพนะ์ ด่านวิวัฒน์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
2ศาลา ๔ไม่ว่างนายอภิชาติ แสงเพ็ชรคลิกเพื่อดูกำหนดการ
3ศาลา ๕ไม่ว่างพ.ต.อ. อรรณพ กรีเงินคลิกเพื่อดูกำหนดการ
4ศาลา ๖ไม่ว่างนายเดชา สัมฤทธิ์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
5ศาลา ๗ไม่ว่างนางแสวง ขำช่างคลิกเพื่อดูกำหนดการ
6ศาลา ๘ไม่ว่างนายวิชัย รตะพิพัฒน์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
7ศาลา ๙ไม่ว่างน.ส.แพรชมพู แก้วเกตุคลิกเพื่อดูกำหนดการ
8ศาลา ๑๑ไม่ว่างนางวิไล สังข์สุวรรณคลิกเพื่อดูกำหนดการ
9ศาลา ๑๓ไม่ว่างทพ.ทรงธรรม สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงคลิกเพื่อดูกำหนดการ
10ศาลา ๑๔ไม่ว่างนายสว่าง ฉัตรพงศานนท์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
11ศาลา ๑๕ไม่ว่างนายสุทัศน์ แสงสว่างคลิกเพื่อดูกำหนดการ
12ศาลา ๑๖ไม่ว่างนางสุทิน วายุภาพคลิกเพื่อดูกำหนดการ
13ศาลา ๑๗ไม่ว่างนางสุดใจ อิทธิไมย์ยะคลิกเพื่อดูกำหนดการ