ว่าง : ว่าง  ไม่ว่าง : ไม่ว่าง  จองแล้ว : จองแล้ว
ลำดับ ศาลา สถานะ ผู้เสียชีวิต หมายเหตุ
1ศาลา ๓ไม่ว่างพ.อ.ประจวบ ภู่ระย้าคลิกเพื่อดูกำหนดการ
2ศาลา ๔ไม่ว่างนางวิยะดา รัตโนภาสคลิกเพื่อดูกำหนดการ
3ศาลา ๗ไม่ว่างพ.ต.อ.วิรัตน์ เขมจรัสคลิกเพื่อดูกำหนดการ
4ศาลา ๘ไม่ว่างนางอุไร จิตต์ธุรารักษ์คลิกเพื่อดูกำหนดการ
5ศาลา ๙ไม่ว่างน.ส.รัชนี ขำป่านคลิกเพื่อดูกำหนดการ
6ศาลา ๑๓ไม่ว่างนางประพินะ์ สิงคาลวณิชคลิกเพื่อดูกำหนดการ
7ศาลา ๑๗ไม่ว่างนายรรงค์ บุตรเจริญคลิกเพื่อดูกำหนดการ