ข้อแนะนำสมาชิก 

16 ส.ค.56 (22:46 น.)
เปิดอ่าน 2749 ครั้ง

  ข้อแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. 
   
 ให้มาติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ในกรณีที่อยู่ตามหน่วยต่างจังหวัด ติดต่อ แผนกสวัสดิการของหน่วยนั้น ๆ


 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ข้าราชการ, ลูกจ้าง ที่ยังรับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ, นักเรียนทหาร, ผู้มียศทหารอากาศ และครอบครัวประกอบด้วย คู่สมรส, บิดามารดาผู้ให้กำเนิด, บิดามารดาผู้ให้กำเนิดคู่สมรส และ บุตร
- ข้าราชการ, ลูกจ้าง, นักเรียนทหาร, ผู้มียศทหารอากาศ และ คู่สมรส อายุไม่เกิน ๔๐ ปี บริบูรณ์
- บิดามารดาผู้ให้กำเนิด และ บิดามารดาผู้ให้กำเนิดคู่สมรส อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
- บุตร อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๔๐ ปี ผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดที่แน่นอน ให้ถือว่าเกิด วันที่ ๑ ม.ค. ของปีที่เกิดนั้น
- พี่น้องร่วมบิดามารดา ของผู้สมัคร และพี่น้องร่วมบิดามารดาคู่สมรส อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
- ผู้อยู่ในอุปการะ และผู้อุปการะ มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี

หลักฐานการสมัคร      

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและผู้นำสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครและผู้นำสมัคร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
- สำเนาใบสำคัญการสมรส (ใช้ในกรณีที่เป็น คู่สมรส, บิดามารดาของคู่สมรส มาสมัคร)
- สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ใช้ในกรณีที่เป็น บิดามารดาของคู่สมรส มาสมัคร)
- สำเนาบัตรประจำตัวหรือทะเบียนบ้านของทายาท
- ในกรณีที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว, พนักงานราชการ ต้องแนบสำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์) 

*** ใบรับรองแพทย์ หมายความว่าใบรับรองการตรวจร่ายการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งให้การรับรองว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ โดยออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ***

การเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ   

                ให้สมาชิกมายื่นคำร้องในการเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ ส่วนที่เหลือด้วยตนเองที่ แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ในกรณีที่อยู่ตามหน่วยต่างจังหวัดให้ติดต่อที่แผนกสวัสดิการของหน่วยนั้น ๆ (ในกรณีที่ไม่สามารถมาเปลี่ยนด้วยตนเองได้ ต้องทำเรื่องขอเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจฯ ไปเปลี่ยนให้นอกสถานที่) 

การเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ  

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ที่เป็นสมาชิกฯ (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ

 หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัว เช่น เด็ก, คนชราที่บัตรหมดอายุ ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน


ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.67
14 พ.ค.67(14 วัน) อ่าน 61 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.67
18 เม.ย.67(1 เดือน) อ่าน 81 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.67
6 มี.ค.67(2 เดือน) อ่าน 152 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.67
8 ก.พ.67(3 เดือน) อ่าน 89 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.67
16 ม.ค.67(4 เดือน) อ่าน 62 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.66
8 ธ.ค.66(5 เดือน) อ่าน 104 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.66
9 พ.ย.66(6 เดือน) อ่าน 105 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.66
5 ต.ค.66(7 เดือน) อ่าน 212 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.66
2 ก.ย.66(8 เดือน) อ่าน 193 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.66
17 ส.ค.66(9 เดือน) อ่าน 138 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.66
5 ก.ค.66(10 เดือน) อ่าน 192 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.66
22 มิ.ย.66(11 เดือน) อ่าน 115 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66
2 มี.ค.66(1 ปี) อ่าน 357 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66
2 ก.พ.66(1 ปี) อ่าน 341 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65
9 ม.ค.66(1 ปี) อ่าน 142 ครั้ง