การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 

5 ต.ค.56 (13:56 น.)
เปิดอ่าน 413 ครั้ง

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

๑. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป และพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๒. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
๓. ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
๔. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
๕. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ยศชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป
๖. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย”(บ.ม.) ขึ้นไป
๗. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า”
๘. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
๙. ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
๑๐. บิดาและมารดาของผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี  นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรี ที่ถึงแก่กรรม ในขณะบุตรดำรงตำแหน่ง
๑๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
๑๒. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

น้ำหลวงอาบศพจะรดเป็นลำดับสุดท้าย  ญาติและแขกที่มางานก่อนเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการรดน้ำก่อน จากนั้นเจ้าภาพเชิญประธานในงานรดน้ำหลวงอาบศพเป็นลำดับสุดท้าย (ในกรณีที่มีหีบหลวงและโกศ เมื่อประธานรดน้ำหลวงอาบศพแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะทำการมัดศพ (สุกำศพ)ลงหีบ
โกศ ขณะที่ประธานรดน้ำหลวงอาบศพ ปี่ กลองชนะ ประโคมในขณะที่รดน้ำหลวงอาบศพ

หลักฐานในการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 

1. บัตรประจำตัวข้าราชการผู้เสียชีวิต
2. ใบมรณบัตร

ลำดับพิธีของศพที่ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

หลังจากดำเนินการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพฯ และได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพฯ แล้ว มีขั้นตอนของพิธีการในการประกอบพิธีฯ ตามลำดับดังนี้
- ประธานฯ จุดเครื่องสักการะที่เครื่องทองน้อย
- ประธานฯ รดน้ำศพ
- ผู้ร่วมพิธีฯ เข้ารดน้ำศพ (อาบน้ำศพ) ตามลำดับ จนถึงเวลาก่อนห้วงประกอบพิธีรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพฯ
- ได้เวลาประกอบพิธีฯ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญน้ำหลวงพระราชทาน(น้ำ, น้ำหอม, น้ำขมิ้น) ไปยังที่ตั้งศพ
- เจ้าหน้าที่ฯ ยกร่างศพขึ้นเฉพาะส่วนบน (ครึ่งลำตัวท่อนบนของศพ)เพื่อรับน้ำหลวงพระราชทานอาบศพ
- ประธานฯ ยืนหันหน้าตรงไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับฯ ณ วันนั้น ถวายคำนับแล้วยืนหันหน้าไปทางศพ
- เจ้าหน้าที่ฯ เชิญน้ำหลวง น้ำหอม และน้ำขมิ้น ส่งแก่ประธานตามลำดับ
- ประธานฯ หลั่งน้ำหลวงพระราชทานที่ร่างศพ โดยหลั่งน้ำหลวง น้ำหอม และน้ำขมิ้น รดลงโดยเริ่มจากบ่าขวาของศพเฉียงลงไปตามร่องอกตามลำดับ  เสร็จแล้วยืนหันหน้าตรงไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับฯ ณ วันนั้น แล้วถวายคำนับอีก ๑ ครั้ง
- ทายาทฯ ของผู้ถึงแก่กรรม  หวีผมให้ศพ โดยหวีลงแล้วหวีขึ้น (หวีลงมีความหมายว่า “ตาย” หวีขึ้นมีความหมายว่า “ได้เกิดใหม่” จากนั้น หักหวีที่ใช้หวีผมแล้วนั้นทิ้งไป
- เจ้าหน้าที่ทำสุกำศพ (มัดตราสัง) แล้วห่อร่างกายศพยกลงหีบ (โลง) หรือใส่ โกศ ตามฐานะของศพ

-เสร็จพิธี-


ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.67
14 พ.ค.67(14 วัน) อ่าน 60 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.67
18 เม.ย.67(1 เดือน) อ่าน 81 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.67
6 มี.ค.67(2 เดือน) อ่าน 152 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.67
8 ก.พ.67(3 เดือน) อ่าน 89 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.67
16 ม.ค.67(4 เดือน) อ่าน 62 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.66
8 ธ.ค.66(5 เดือน) อ่าน 104 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.66
9 พ.ย.66(6 เดือน) อ่าน 105 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.66
5 ต.ค.66(7 เดือน) อ่าน 212 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.66
2 ก.ย.66(8 เดือน) อ่าน 193 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.66
17 ส.ค.66(9 เดือน) อ่าน 138 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.66
5 ก.ค.66(10 เดือน) อ่าน 192 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.66
22 มิ.ย.66(11 เดือน) อ่าน 115 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66
2 มี.ค.66(1 ปี) อ่าน 357 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66
2 ก.พ.66(1 ปี) อ่าน 340 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65
9 ม.ค.66(1 ปี) อ่าน 142 ครั้ง