การขอพระราชทานเพลิงศพ 

5 ต.ค.56 (14:01 น.)
เปิดอ่าน 234 ครั้ง

การขอพระราชทานเพลิงศพ

หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ

ผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานน้ำหลวง เพลิงหลวง และหีบเพลิง ต้องมีตำแหน่งชั้น และยศ ดังต่อไปนี้
1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
2. พระราชวงศ์  ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
3. ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
4. ราชการพลเรือนสามัญ ชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
5. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ยศชั้นร้อยตรีขึ้นไป
6. พนักงานเทศบาล ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
7. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ”เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย”(บ.ม.) ขึ้นไป
8. ผู้มีเกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
9. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกเทศบาล ที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
10. รัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม ในขณะดำรงตำแหน่ง
11. ผู้ที่ทรงโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ : บุคคลผู้ทำลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดิน ไม่พระราชทานเพลิงและเครื่องประกอบเกียรติยศ

หลักฐานในการขอรับพระราชทานเพลิงศพ

1. บัตรประจำตัวข้าราชการผู้เสียชีวิต
2. ใบมรณบัตร
3. ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
4. บัตรประจำตัวของทายาทของผู้เสียชีวิต
5.ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้เสียชีวิต
6. ในกรณีที่ทายาทสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุล ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย
หมายเหตุ ทั้งนี้ต้องนำเอกสารทั้งต้นฉบับและสำเนาแนบมาพร้อมกัน

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณา ในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษควรอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่อยู่ในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง
2. พระสงฆ์ที่พระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ  เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
5. ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬาระดับชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อดีตสภาร่างรัฐธรรมนูญ  อดีตสภาจังหวัด หรืออดีตสมาชิกสภาเทศบาล
6. ผู้ทำคุณประโยชน์ เช่น บริจาคเพื่อการกุศลคิดเป็นมูลค่า ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท บริจาคร่างกายหรืออวัยวะ
7. บิดา มารดาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ระดับ  6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
8. บิดา มารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์”ตริตาภรณ์ช้างเผือก”(ต.ช.)ขึ้นไป
9. บิดา มารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น”พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
10. บิดา มารดาของข้าราชการทหาร ตำรวจ ตั้งแต่ระดับพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป
หมายเหตุ : บุคคลผู้ทำลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดิน ไม่พระราชทานเพลิงและเครื่องประกอบเกียรติยศ

หลักฐานในการขอรับพระราชทานเพลิงศพ

1. บัตรประจำตัวข้าราชการผู้เสียชีวิต
2. ใบมรณบัตร
3. ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
4. บัตรประจำตัวของทายาทของผู้เสียชีวิต
5. ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้เสียชีวิต
6. ในกรณีที่ทายาทสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุล ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย
หมายเหตุ ทั้งนี้ต้องนำเอกสารทั้งต้นฉบับและสำเนาแนบมาพร้อมกัน

การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ : เจ้าภาพหรือทายาทผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ต้องทำหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ
1. ชื่อ-สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม
2. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
3. ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ
4. ระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะฌาปนกิจ


ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66
2 มี.ค.66(หนึ่งเดือนที่แล้ว) อ่าน 148 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66
2 ก.พ.66(1 เดือน) อ่าน 250 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65
9 ม.ค.66(2 เดือน) อ่าน 76 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.65
2 ธ.ค.65(4 เดือน) อ่าน 290 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.65
8 พ.ย.65(4 เดือน) อ่าน 97 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.65
5 ต.ค.65(5 เดือน) อ่าน 235 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.65
3 ก.ย.65(7 เดือน) อ่าน 193 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.65
30 ก.ค.65(8 เดือน) อ่าน 292 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.65
1 ก.ค.65(9 เดือน) อ่าน 259 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.65
7 มิ.ย.65(9 เดือน) อ่าน 144 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.65
2 พ.ค.65(11 เดือน) อ่าน 178 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.65
1 เม.ย.65(หนึ่งปีที่แล้ว) อ่าน 249 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.65
1 มี.ค.65(1 ปี) อ่าน 187 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.65
2 ก.พ.65(1 ปี) อ่าน 231 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.64
6 ม.ค.65(1 ปี) อ่าน 112 ครั้ง