วิธีดำเนินการ 

16 ส.ค.56 (22:48 น.)
เปิดอ่าน 1335 ครั้ง
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ส่วนผู้ที่อยู่ตามหน่วยต่างจังหวัด ติดต่อ แผนกสวัสดิการของหน่วยนั้น ๆ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร มี ดังนี้ 

     ๑. ข้าราชการ,ลูกจ้าง ที่ยังรับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ,นักเรีย นทหาร,ผู้มียศทหารอากาศ
          และครอบครัวประกอบด้วย คู่สมรส อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ 
     ๒. บิดามารดาผู้ให้กำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคู่สมรส อายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ 
     ๓. บุตรอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๔๐ ปี ผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดแน่นอน ให้ถือว่าเกิด วันที่ ๑ ม.ค.
         ของปีที่เกิดนั้น

หลักฐานประกอบการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจ ฯ ทอ.

      •  หนังสือตรวจสอบกำลังพล
      •  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้นำสมัคร
      •  สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครและผู้นำสมัคร ( บัตรต้องไม่หมดอายุ 
      •  สำเนาใบสำคัญการสมรส ( กรณีที่เป็น คู่สมรส , บิดามารดาคู่สมรส ) 
      •  สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส ( กรณีที่เป็น บิดามารดาคู่สมรส ) 
      •  สำเนาบัตรประจำตัวหรือทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์ 
      •  กรณีที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน, รายเดือน), พนักงานราชการ, ผู้มียศทหารอากาศ
(ผู้มียศ-ทหารอากาศนอกกองทัพอากาศ) ต้องแนบสำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหาร
ไทย
      •  เอกสารในการตรวจร่างกายถ้าเป็น รพ . ตามกองบินฯให้ประทับตราของ รพ . กองบินฯนั้นๆ 

ขั้นตอนการปฏิบัติของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ . เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ

๑ . เมื่อออกจากราชการในกรณีเกษียณอายุราชการ หรือขอลาออกจากราชการ ให้นำสำเนาคำสั่งเกษียณอายุราชการ หรือคำสั่งขอลาออกจากราชการ จำนวน ๑ ฉบับ มาดำเนินการเขียนคำร้องขอเป็นสมาชิกสามัญนอกสังกัด ที่แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการ - ทหารอากาศ ( หลังอาคาร ๘๐ ปี ติดกับสถานีวิทยุ ๐๑ ดอนเมือง ) 
๒ . เมื่อเป็นสมาชิกสามัญนอกสังกัด ทอ . แล้ว สมาชิกสามารถเลือกการส่งเงินสงเคราะห์ได้หลายวิธีดังนี้ 
๒ . ๑ มาชำระด้วยตนเองที่แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการ - ทหารอากาศทุกเดือน 
๒ . ๒ ส่งเงินสงเคราะห์โดยหักทางบำนาญ กรมการเงินทหารอากาศ ( ถ้ามียอดค้างส่งเงินสงเคราะห์ กง . ทอ . 
         จะไม่หักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง แต่สมาชิกจะต้องมาชำระเงินค้างด้วย ตนเองที่ ผฌก . ฯ ) 
๒ . ๓ ส่งเงินสงเคราะห์ทางธนาณัติโดยโทรศัพท์ถึงแผนกฌาปนกิจสอบถามยอดส่ง 
          เงินทุกเดือนและสั่งซื้อธนาณัติสั่งจ่าย หน . ผฌก . กสค . สก . ทอ . ปณ . กองทัพอากาศ 
          และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์ จนท . จะส่งใบเสร็จกลับไปให้ท่าน 
๒ . ๔ ส่งเงินสงเคราะห์โดยหักผ่านทางธนาคารทหารไทย ( บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น )

ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การดำเนินการหลังจากสมาชิกได้มาเขียน คำร้องขอเป็นสมาชิกนอกสังกัด ทอ . แล้ว สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มขอหักเงินโดยผ่านทางธนาคาร โดยการถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชี ๑ ฉบับ ( การส่งเงินสงเคราะห์ทางธนาคาร การฌาปน - กิจสงเคราะห์ ทอ . จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทุก ๖ เดือนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ )

ข้อควรระวัง เรื่องการขาดส่งเงินสงเคราะห์ ถ้าขาดส่งเงินเกิน ๙๐ วัน ผฌก . ฯจะคัดชื่อออกไปรอจำหน่ายและส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ทราบ และจะจำหน่ายท่านออกจากการเป็นสมาชิก การฌาปนกิจกองทัพอากาศ

สิ่งที่ควรทราบ 
๑ . เมื่อเปลี่ยนชื่อ - สกุล ที่อยู่ กรุณาถ่ายสำเนา และแจ้งให้ ผฌก . ฯ
      ทราบโดยด่วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง 
๒ . เมื่อท่านได้รับหนังสือเตือนแจ้งหนี้ กรุณาติดต่อชำระยอดค้างโดยด่วนที่สุด 
      มีข้อขัดข้องกรุณาติดต่อ ผฌก . ฯโทร ( ๐๒ ) ๕๓๔ - ๓๘๑๕ - ๖ ,( ๐๒ ) ๕๓๔ - ๓๘๑๘ ) 
     สายใน ๒ - ๓๘๑๕ - ๖ , ๒ - ๓๘๑๘ ข้อแนะนำ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของสมาชิกฯ 
     กรุณาหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร ฯ


ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66
2 มี.ค.66(หนึ่งเดือนที่แล้ว) อ่าน 148 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66
2 ก.พ.66(1 เดือน) อ่าน 251 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65
9 ม.ค.66(2 เดือน) อ่าน 76 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.65
2 ธ.ค.65(4 เดือน) อ่าน 290 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.65
8 พ.ย.65(4 เดือน) อ่าน 97 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.65
5 ต.ค.65(5 เดือน) อ่าน 235 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.65
3 ก.ย.65(7 เดือน) อ่าน 193 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.65
30 ก.ค.65(8 เดือน) อ่าน 292 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.65
1 ก.ค.65(9 เดือน) อ่าน 259 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.65
7 มิ.ย.65(9 เดือน) อ่าน 144 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.65
2 พ.ค.65(11 เดือน) อ่าน 178 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.65
1 เม.ย.65(หนึ่งปีที่แล้ว) อ่าน 250 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.65
1 มี.ค.65(1 ปี) อ่าน 187 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.65
2 ก.พ.65(1 ปี) อ่าน 231 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.64
6 ม.ค.65(1 ปี) อ่าน 113 ครั้ง