การขอรับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศ(โกศแปดเหลี่ยม) 

5 ต.ค.56 (20:39 น.)
เปิดอ่าน 86 ครั้ง
การขอรับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศ
(ตามเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ผู้เสียชีวิตได้รับสูงสุด)

โกศ
#โกศแปดเหลี่ยมตั้งประดับ
หมายเหตุ หีบศพ เจ้าภาพดำเนินการเอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย


โปรดเกล้าฯ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 3 คืน ในกรณีได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมตั้งประดับ
สำนักพระราชวังดำเนินการดังนี้
1. นิมนต์พระสงฆ์
2. ผ้าสบงถวายพระ
3. ปัจจัยถวายพระ

วันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังดำเนินการจำนวน ดังนี้

1. ราชูปโภค (มัดตราสังข์)                                                   จำนวน    15   คน
2. สนมพลเรือน (โกศ)                                                          จำนวน    15  คน
3. เครื่องสูง (ปี่, กลองชนะ, แตร, ฉัตร)                                 จำนวน    15   คน
4. วรอาสน์ (ฉาก)                                                                  จำนวน      8  คน
5. ศุภรัตน์ (เชิญผ้าทอดบังสุกุล)                                           จำนวน      5  คน
(วันหยุดราชการจะนิมนต์พระ, รับพระมาสวดพระอภิธรรม)
6. เจ้าหน้าที่กรมศาสนา                                                         จำนวน     3 คน
(จันทร์-ศุกร์ นิมนต์พระ, รับพระมาสวดพระอภิธรรม)
7. เจ้าหน้าที่เชิญน้ำหลวงอาบศพ                                         จำนวน      3  คน

ช่วงสวดพระอภิธรรม (3วันแรก) จนท.เวรดังนี้
- เวร จนท.สำนักราชวัง 4 คน
- เวร จนท.กรมการศาสนา 3 คน

วันพระราชทานเพลิง
1. ราชูปโภค (มัดตราสังข์)                                                  จำนวน    15   คน
2. สนมพลเรือน (โกศ)                                                         จำนวน    15   คน
3. เครื่องสูง (ปี่, กลองชนะ, แตร, ฉัตร)                                จำนวน    15   คน
4. เจ้าหน้าที่เชิญไฟพระราชทาน                                         จำนวน      3   คน
5. เจ้าหน้าที่เชิญผ้าไตรพระราชทาน+จนท.กรมการศาสนา จำนวน..........คน

ค่าใช้จ่ายในวันพระราชทานเพลิงศพ (โกศ)
1. หยวกแทงลายเครื่องสดแต่งจิตกาธาน                               1,000 บาท
2. ดอกไม้แผงลายเครื่องสดแต่งจิตกาธาน                             1,500 บาท
3. ค่าจ้างคนหามเสลี่ยงเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ 8 คน            1,200 บาท
(ในกรณีที่ไม่ใช้รถยนต์แห่เวียนเมรุ)
4. ค่าจ้างคนหามเสลี่ยงพระนำศพแห่เวียนเมรุ 4 คน                  600 บาท
(ในกรณีที่ไม่ใช้รถยนต์แห่เวียนเมรุ)                 
5. ค่าเครื่องสุกำศพ                                                                     500 บาท
                                                               รวม                          4,800 บาท

หมายเหตุ วันพระราชทานเพลิงศพจะได้รับพระราชทานผ้าไตร จำนวน 5 ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล ในการพระราชทานเพลิงศพ

หลักฐานในการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติยศ
1. บัตรประจำตัวข้าราชการผู้เสียชีวิต
2. ใบมรณบัตร
3. ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
4. บัตรประจำตัวของทายาทของผู้เสียชีวิต
5. ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้เสียชีวิต
6. ในกรณีที่ทายาทสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุล ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย
หมายเหตุ ทั้งนี้ต้องนำเอกสารทั้งต้นฉบับและสำเนาแนบมาพร้อมกัน


ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.65
2 พ.ค.65(15 วัน) อ่าน 75 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.65
1 เม.ย.65(1 เดือน) อ่าน 182 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.65
1 มี.ค.65(2 เดือน) อ่าน 124 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.65
2 ก.พ.65(3 เดือน) อ่าน 164 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.64
6 ม.ค.65(4 เดือน) อ่าน 47 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.64
3 ธ.ค.64(5 เดือน) อ่าน 167 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.64
1 พ.ย.64(6 เดือน) อ่าน 210 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.64
4 ต.ค.64(7 เดือน) อ่าน 227 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.64
1 ก.ย.64(8 เดือน) อ่าน 212 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.64
2 ส.ค.64(9 เดือน) อ่าน 177 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.64
1 ก.ค.64(10 เดือน) อ่าน 220 ครั้ง
ความเป็นมา “ณาปนสถานกองทัพอากาศ”
14 มิ.ย.64(11 เดือน) อ่าน 212 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.64
1 มิ.ย.64(11 เดือน) อ่าน 128 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.64
3 พ.ค.64(1 ปี) อ่าน 132 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.64
1 เม.ย.64(1 ปี) อ่าน 139 ครั้ง