มีสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.62
  ตั้งแต่ลำดับศพที่ 22803  ถึง 22923  รวม 121  ศพ
  เก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือน พ.ย.62
  รวม 121  ศพ ในอัตราศพละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 363  บาท
  สมาชิกที่หักผ่านบัญชีธนาคาร ทหารไทย จะหักเงินในวันสิ้นเดือน เวลา 05.00 น.
  สมาชิกในสังกัดหักผ่านระบบเงินเดือนปกติ