มีสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.62
  ตั้งแต่ลำดับศพที่ 22610  ถึง 22699  รวม 90  ศพ
  เก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในเดือน ก.ย.62
  รวม 90  ศพ ในอัตราศพละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 270  บาท
  สมาชิกที่หักผ่านบัญชีธนาคาร ทหารไทย จะหักเงินในวันสิ้นเดือน เวลา 05.00 น.
  สมาชิกในสังกัดหักผ่านระบบเงินเดือนปกติ